AVÍS LEGAL de www.biltrec.com

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BILTREC S.A. informa que és titular del lloc web. D’ acord amb l’ exigència de l’ article 10 de l’ esmentada Llei, BILTREC S.A. informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL BILTREC S.A.
NIF A08970873
DOMINI www.biltrec.com
DIRECCIÓ POSTAL C/ ATLANTIDA 21 1ª2ª,08930 SANT ADRIA DE BESOS(BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA CALIDAD@BILTREC.COM
TELÈFONS 934622910
REGISTRE tomo 6172, foli 38, full 73060

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel·lícula lloc web de BILTREC S.A. confereix la condició d’ usuari.

El lloc web de BILTREC S.A. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per BILTREC S.A. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per BILTREC S.A. contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d ‘ enllaços i exempcions de responsabilitat

BILTREC S.A. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-lo, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent.

S’ entendrà que BILTREC S.A. té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’ impossibiliti l’ accés als mateixos, o s’ hagués declarat l’ existència de la lesió, i BILTREC S.A. conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que BILTREC S.A. apliqui en virtut d’ acords voluntaris i d’ altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

BILTREC S.A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BILTREC S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’ usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

BILTREC S.A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel·lícula que fa als continguts del lloc web, .com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’ incorpori l’ IVA en el preu, s’ indicarà de manera expressa i es permetrà a l ‘ usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’ indicaria, incloent, si s’ escau, l’ import dels increments o descomptes que siguin d’ aplicació a l’ oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

BILTREC S.A. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BILTREC S.A.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del qual disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o .part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BILTREC S.A..

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BILTREC S.A.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BILTREC S.A..

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’ usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic CALIDAD@BILTREC.COM. Així mateix, BILTREC S.A. disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

BILTREC S.A. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BILTREC S.A. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui .com a .part un consumidor, és presumiran en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 28 de març de 2023

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE www.biltrec.com

Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL BILTREC S.A.
NIF A08970873
DOMINI www.biltrec.com
DIRECCIÓ POSTAL C/ ATLANTIDA 21 1ª2ª,08930 SANT ADRIA DE BESOS(BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA CALIDAD@BILTREC.COM
TELÈFONS 934622910
REGISTRE tomo 6172, foli 38, full 73060

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’ informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BILTREC S.A. amb NIF A08970873 i domicili social sito en C/ ATLANTIDA 21 1a2a,08930 SANT ADRIA DE BESOS( BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accions comercials formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial
Termini de conservació: mentre és mantingui el consentiment prestat, llevat d’ obligació legal.
Base legítima: El consentiment de l ‘ interessat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

 

Gestió usuaris web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l’ usuari
Termini de conservació: mentre és mantingui el consentiment prestat, llevat d’ obligació legal.
Base legítima: El consentiment de l ‘ interessat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

 

Instal·lació de cookies

Finalitat: Gestió i instal.lació de les cookies
Termini de conservació: mentre és mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l’ interessat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

 

Usuaris web

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i Instal· lació de cookies
Termini de conservació: mentre és mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l’ interessat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Drets dels interessats

BILTREC S.A. informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les concretes dades personals tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’ afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que és limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’ usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’ execució d’ un contracte i s’ efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de mercadotècnia directa.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l ‘ elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’ un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’ afecti significativament de manera similar.
 • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les següents indicacions:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça C/ ATLANTIDA 21 1a2a,08930 SANT ADRIA DE BESOS(BARCELONA) (a l’atenció de BILTREC S.A.) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a CALIDAD@BILTREC.COM .
 • L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/a) que sol·liciti l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
  • S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li demanarà que esloni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)
  • La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/s que es pretén/n exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d’ un tractament en concret, només la informació d’ aquest. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’ informarà de com ho pot fer i l’ adreça a la qual l’ ha d’ enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’ informem que té dret a presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

BILTREC S.A. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’ acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’ apartat dels termes i condicions d’ ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Darrera actualització: 28 de març de 2023